Jack Reacher. tom 19: Sprawa osobista

W samym cen­trum Paryża snaj­per oddaje strzał do pre­zy­denta Fran­cji. Wystrze­lony z odle­gło­ści tysiąca pię­ciu­set metrów pocisk zatrzy­muje kulo­od­porna szyba. Wszystko wska­zuje na to, że cho­dziło tylko o próbę gene­ralną przed zbli­ża­ją­cym się szczy­tem G8, który ma się odbyć w Lon­dy­nie, a jed­nym z poten­cjal­nych celów jest pre­zy­dent USA.

Wywiad woj­skowy, FBI i CIA zwra­cają się do Reachera z prośbą o pomoc w schwy­ta­niu zama­chowca. Według nich może nim być John Kott, któ­rego przed szes­na­stu laty wpa­ko­wał za kratki. Z natury podejrz­liwy wobec służb spe­cjal­nych Reacher nie wie­rzy w tę teo­rię i pró­buje się trzy­mać z dala od całej sprawy. Do czasu, aż na wła­sne oczy zoba­czy zdję­cia ze swoją twa­rzą, na któ­rych Kott po opusz­cze­niu wię­zie­nia ćwi­czył strze­la­nie do celu wła­śnie z odle­gło­ści tysiąca pię­ciu­set metrów…

Teraz Reacher już nie może się wyco­fać, bo sprawa stała się oso­bi­sta.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.