Harry Hole 6: Wybawiciel

Tom piąty cyklu zakoń­czył Try­lo­gię z Oslo. Aby wyro­bić się przed nad­cho­dzącą wiel­kimi kro­kami pierw­szą ekra­ni­za­cją książki z serii o Har­rym Hole, Jerry się­gnął po „Wyba­wi­ciela”. Czy powieść oka­zała się rów­nie satys­fak­cjo­nu­jąca jak bar­dzo dobry „Pen­ta­gram”? Nie­stety nie i to z wielu róż­nych powo­dów, o któ­rych posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Carpe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

http://jerrystales.blogspot.com/

Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji. Na co dzień pisze i nagrywa na swoim blogu i udziela się jako redaktor serwisu Carpe Noctem.