Mroczna Wieża

Mie­siąc temu zaser­wo­wa­li­śmy Wam obszerną przed­pre­mie­rową dys­ku­sję na temat filmu „Mroczna Wieża”, w któ­rej wzięło udział trzech fanów Kinga, będą­cych

Czytaj dalej

Festiwalowy wrzesień: Kapitularz, Splat!FilmFest i Copernicon

W sto czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas posta­na­wia opo­wie­dzieć o swo­ich festi­wa­lowo-pod­ca­sto­wych pla­nach na wrze­sień. Czym różni się Kapi­tu­larz od

Czytaj dalej

Minionki rozrabiają

Były superz­ło­czyńca Gru stał się super­tatą i aktu­al­nie sku­pia się wyłącz­nie na opiece nad trójką adop­to­wa­nych dziew­cząt oraz na swo­jej

Czytaj dalej

Jak ukraść Księżyc

Wielki zło­czyńca o pseu­do­ni­mie Gru pla­nuje skok życia, tj. kra­dzież samego Księ­życa. Gdy na jego dro­dze staje inny prze­stępca znany

Czytaj dalej