Broforce

Bros, nie uwie­rzy­cie, co się stało! Sza­tan stwo­rzył armię ter­ro­ry­stów! I ubliża Ame­ryce! AMERYCE! Czas chwy­cić za broń, wsko­czyć do

Czytaj dalej

Halloween special

W sto pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nawie­dzony Pod­cast odwie­dziło pokaźne grono fanów sze­roko poję­tej grozy. W tym spe­cjal­nym, oko­licz­no­ścio­wym odcinku usły­szy­cie

Czytaj dalej

Jest Legendą. Gaz do dechy

Świa­towa czo­łówka twór­ców lite­ra­tury grozy składa naj­lep­szy moż­liwy hołd jed­nemu z nich – Richar­dowi Mathe­so­nowi, auto­rowi m.in. powie­ści „Jestem legendą”

Czytaj dalej