Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bują uło­żyć sobie życie. Nie­stety finał star­cia Spi­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­tana Stacy’ego

Czytaj dalej

Niesamowity Spider-Man

Wycho­wy­wany przez ciotkę i wujka Peter Par­ker, pro­wa­dząc pry­watne śledz­two w spra­wie śmierci swo­ich rodzi­ców przed laty, poznaje byłego współ­pra­cow­nika

Czytaj dalej

Diabelska plansza Ouija / Ouija: Narodziły zła

W sto czter­dzie­stym dru­gim Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas przy­wo­łuje ducha zagi­nio­nego przed tygo­dniem Mando (lub kogoś, kto się za Mando podaje),

Czytaj dalej