Pyrkon Grozy

W dwu­dzie­stym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną wyni­ki badań kwe­stio­na­riu­szo­wych prze­pro­wa­dzo­nych na gru­pie respon­den­tów wybra­nych w opar­ciu o algo­rytm deter­mi­ni­stycz­ny.

Czytaj dalej