Copernicon 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście opo­wie­dzą Wam o kon­wen­cie Coper­ni­con 2017. Jak Agnieszka Bro­dzik, Julianna

Czytaj dalej

Halloween special

W sto pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nawie­dzony Pod­cast odwie­dziło pokaźne grono fanów sze­roko poję­tej grozy. W tym spe­cjal­nym, oko­licz­no­ścio­wym odcinku usły­szy­cie

Czytaj dalej

Kolor z innego wszechświata

W ostat­nim przed­uro­dzi­no­wym pod­ca­ście zapra­szamy do wysłu­cha­nia dys­ku­sji na temat opo­wia­da­nia „Kolor z innego wszech­świata” Howarda Phi­lipsa Love­cra­fta. Roz­ma­wiają Szy­mon

Czytaj dalej