Copernicon 2017

W sto pięć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście opo­wie­dzą Wam o kon­wen­cie Coper­ni­con 2017. Jak Agnieszka Bro­dzik, Julianna

Czytaj dalej

Pyrkon 2017: Literacki horror dla wybrednych

Gdy mowa o hor­ro­rze, wielu oso­bom w pierw­szej chwili przy­cho­dzą na myśl jego naj­bar­dziej pul­powe, B-kla­sowe odsłony: zmu­to­wane kraby, mózg

Czytaj dalej

Czas podsumowań 2016 cz. 1

W sto dzie­więt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas roz­po­czyna nie­wy­obra­żal­nie dłu­gie spra­woz­da­nie dot. sze­roko poję­tego hor­roru AD 2016. Po jakie książki warto się­gnąć?

Czytaj dalej

Halloween special

W sto pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Nawie­dzony Pod­cast odwie­dziło pokaźne grono fanów sze­roko poję­tej grozy. W tym spe­cjal­nym, oko­licz­no­ścio­wym odcinku usły­szy­cie

Czytaj dalej