Zabawa w chowanego

Skura, słu­cha­jąc jed­nego z ostat­nich Nawie­dzo­nych pod­ca­stów, dał się namó­wić na nie­pla­no­wany zakup i dzi­siaj sam zapra­sza Was na omó­wie­nie naj­now­szej na pol­skim rynku, let­niej książki Jacka Ket­chuma pt. „Zabawa w cho­wa­nego”. Dzi­siej­sza Kul­tu­ralna Audy­cja Zkury jest pierw­szym pod­ca­stem let­nio-samo­cho­do­wym, w cało­ści nagry­wa­nym pod­czas jazdy. Uspo­ka­jamy też fanów nie­spo­dzie­wa­nych dygre­sji Skury. W dzi­siej­szym odcinku ich nie zabra­nie i jak zawsze nasz mistrz płyn­nej zmiany tematu zgrab­nie prze­pla­tać będzie je z główną recen­zją.

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Man­dous

  Skura weź ty prze­czy­taj „Dziew­czynę z sąsiedz­twa”. Albo ewen­tu­al­nie „Jedyne dziecko”. Albo „Rudego”. Ale naj­le­piej „Dziew­czynę”. Nie czy­taj „Potom­stwa” jak masz dość kani­bali 🙂 Szcze­gól­nie, że to książka słab­sza od „Poza sezo­nem” i słab­sza niż film „Kobieta” (książki cały czas nie czy­ta­łem).

 • anty

  Żar­łok, kiedy repor­taż z wyprawy na szo­ping do Bie­dronki? Pole­cam piwo mali­nowe Kustosz za 1,99 i chałwę

 • Paweł Pie­trzak

  Wspa­niała rzecz. Nie cho­dzi mi o książkę, bo jak Ket­chuma uwiel­bia­łem, uwiel­biam i będę uwiel­biam, więc cokol­wiek od niego dostaję, przyj­muję z dia­bel­skim uśmie­chem na ustach. Wspa­niały pod­cast! Wyjąt­kowy. Dzięki Ci za kli­mat i spo­sób nagry­wa­nia. Bar­dzo mi ten typ kon­taktu z literaturą/słuchaniem odpo­wiada. Jestem wiel­bi­cie­lem słu­cha­nia audio­bo­oków w aucie, czy­ta­nia ksią­żek w każ­dym miej­scu (kolejki do leka­rza, w tram­waju, w auto­bu­sie), roz­ma­wia­nia w przez tele­fon w trak­cie łaże­nia po mie­ście. Twój pod­cast to takie dopeł­nie­nie moich „zacho­wań”. Dzięki i pozdra­wiam!!!

  • Man­dous

   Mam iden­tyczne upodo­ba­nia czy­tel­ni­cze 🙂