Obcy: Przymierze

Sta­tek osad­ni­czy „Przy­mie­rze” dociera na nie­znaną pla­netę, która wydaje się być praw­dzi­wym rajem dla czło­wieka. Człon­ko­wie eks­pe­dy­cji szybko się jed­nak prze­ko­nują, że tra­fili do mrocz­nego, peł­nego tajem­nic i zaga­dek świata, któ­rego jedy­nym miesz­kań­cem jest android David (nomi­no­wany do Oscara Michael Fass­ben­der), oca­lały z kata­strofy „Pro­me­te­usza”. Gdy odkry­wają, że świat ten kryje w sobie nie­wy­obra­żalne zagro­że­nie, muszą pod­jąć prze­ra­ża­jącą próbę ucieczki.

Skura na gorąco oma­wia naj­now­szy film Ridleya Scotta pt. „Pro­me­te­usz 2”…„Obcy: Przy­mie­rze”, a w dru­giej czę­ści pod­ca­stu wcho­dzi w dia­log z recen­zją jed­nego ze zna­nych Youtu­be­rów 🙂

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

  • Man­dous

    Jeśli miał­bym się do cze­goś przy­cze­pić to wrzu­ce­nie Icha­boda tak tro­chę nagle i od czapy. Nie poda­jesz źró­dła, nie mówisz kto to. Po pro­stu nagle zaczy­nasz „dys­ku­to­wać” z jakimś gościem. Co się tyczy fil­mów to ja bar­dzo lubię czę­ści 1–4. AvP było tra­giczne. Pro­me­te­usza widzia­łem raz i nie prze­pa­dam. Cove­nant pew­nie obej­rzę jak będzie na nośniku.