Nowy początek

Jak „Arri­val” wpi­su­je się w fil­mo­gra­fię reży­se­ra? Co było pod­sta­wą sce­na­riu­sza? Czym są „Kro­ki w nie­zna­ne”? Co łączy Pete­ra Wat­t­sa z fil­ma­mi zimo­wy­mi? Ile trwa wpro­wa­dza­ją­ca dygre­sja Sku­ry? Po co przy­by­ły do nas te obce? Czy Sku­ra lubi Kino­ma­nia­ka, Icha­bo­da i Are you wat­ching clo­se­ly? Co mówią Wykop­ki? Czy Sku­ra otwo­rzy kolej­ny kanał na Youtube?

Strasz­nie dużo pytań, ale jeśli posłu­cha­cie dzi­siej­sze­go odcin­ka odpo­wie­dzi będą Wam dane!

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Żar­łok Tv

  Bra­wa dla tego co napi­sał opis odcin­ka!* „Te obce” zde­cy­do­wa­nie wygry­wa­ją XD
  Tak to jest jak się nagry­wa za 1 podejściem 😀

  *Podej­rze­wam Szy­ma­ska ;P

  • Szy­mas

   Zawsze wszyst­ko na Szy­ma­sa! Zawsze!!!11111 :[

 • Szy­mas

  Hej, faj­ny pod­cast. Bałem się, że pod wpły­wem tej iry­ta­cji na recen­zen­tów zaczniesz tro­chę na siłę kry­ty­ko­wać sam film, a tu jed­nak peł­na pro­fe­ska wyszła 🙂 Muszę pode­słać nagra­nie zna­jo­mym, któ­rzy też już byli w kinie. Zoba­czy­my, na ile się z Tobą zga­dza­ją :>

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6608553 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996