Love in Vain. Robert Johnson 1911–1938

Opo­wieść o jed­nym z naj­słyn­niej­szych blu­esma­nów w histo­rii – Rober­cie John­so­nie. Choć żył tylko 27 lat i napi­sał zale­d­wie 29 utwo­rów prze­szedł do legendy. Swoje nie­praw­do­po­dobne umie­jęt­no­ści zawdzię­czał ponoć umo­wie z dia­błem, którą zawarł w księ­ży­cową noc na roz­staju dróg. Jego twór­czo­ścią inspi­ro­wali się m.in. Eric Clap­ton, Bob Dylan, Led Zep­pe­lin czy The Rol­ling Sto­nes, a maga­zyn „Rol­ling Stone” umie­ścił go na pią­tym miej­scu listy naj­lep­szych gita­rzy­stów w histo­rii.

„Love In Vain”, dzieło nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nego rysow­nika Mezzo i sce­na­rzy­sty Jean-Micha­ela Duponta, zostało wybrane komik­sem roku przez biblio­teki we Fran­cji, nomi­no­wane było także do nagród pod­czas pre­sti­żo­wego festi­walu komiksu w Ango­ulême.

Dzi­siaj bar­dzo pole­camy Wam wer­sję wideo, która tym razem nie ogra­ni­cza się tylko do audio z gra­fiką w tle, a Skura zmon­to­wał film, w któ­rym pre­zen­tuje ten komiks.

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.