Filmy zimowe cz. 29

Zachę­co­ny pyta­nia­mi słu­cha­czy o fil­my zimo­we Żar­łok zapra­sza Was dziś na kolej­ny pod­cast z tego cyklu. Tym razem bie­rze na warsz­tat dwie skraj­nie róż­ne pro­duk­cje. Bar­dzo cie­pło przy­ję­ty film zna­ne­go z „Sica­rio” oraz „Aż do pie­kła” Tay­lo­ra She­ri­da­na, czy­li „Wind River” oraz kolej­ną ekra­ni­za­cję pro­zy Tove Jans­son z serii o Mumin­kach: „Magicz­na zima Mumin­ków”. Czy okra­szo­ny muzy­ką Nic­ka Cave’a, współ­cze­sny western She­ri­da­na zachwy­cił Żar­ło­ka rów­nie moc­no jak recen­zen­tów, któ­rzy umiesz­cza­li go na liście naj­lep­szych fil­mów 2017 roku? Czy Sku­ra poczuł magię Mumin­ków? Posłu­chaj­cie i wypa­truj­cie kolej­nej, 30. już odsło­ny fil­mów zimowych 🙂

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

 • Jakub Szczot­ka

  No i się docze­ka­łem :). Bar­dzo dobry odci­nek. Było wszyst­ko co mia­ło być. Tyl­ko co się z tymi nar­ta­mi sta­ło, że tak prze­szła miłość (bo kie­dyś chy­ba była)?
  Wind River obej­rzę sobie jutro po powro­cie z nart, cho­ciaż bie­go­wych, choć­by dla muzy­ki Cave’a (w duecie z Elli­sem to czy­sty geniusz). Nato­miast Magicz­na Zima Mumin­ków to dla mnie abso­lut­na rewe­la­cja. Byłem z cór­ką (5 lat) w kinie i byli­śmy obo­je zachwy­ce­ni. Man­do, Jer­ry, pole­cam jeśli jesz­cze nie oglą­da­li­ście. Jedy­ne co mi kom­plet­nie nie paso­wa­ło to Kukul­ska w roli Mamy Mumin­ka. Total­ne nie­do­pa­so­wa­nie gło­su, bar­dzo psu­ło odbiór posta­ci. Cała resz­ta świet­na, a kli­mat to czy­sta magia.

  P.S. Pasz­czak to taki tro­chę ja ! ;D

  • Jakub Szczot­ka

   Jak­byś mógł jesz­cze wrzu­cić namia­ry na te ani­ma­cje, o któ­rych wspominałeś.

   • Żar­łok Tv

    Spół­ka Jules Bass, Arthur Ran­kin Jr.
    i wie­le ich pro­duk­cji u mnie np 9/10 to: San­ta Claus Is Comin» to Town (1970)
    albo 8/10 Rudolph the Red-Nosed Rein­de­er (1964) Lar­ry Roemera
    Był nawet hor­ror w tej sty­li­sty­ce „Mad Mon­ster Par­ty? (1967)” http://www.imdb.com/title/tt0061931/?

    • Jakub Szczot­ka

     Dzię­ki. Mad mon­ster par­ty zali­czo­ne. Rewe­la­cyj­ny kli­mat. Z pozo­sta­ły­mi chy­ba pocze­kam rok na Święta…

     • Żar­łok Tv

      Odci­nem Fil­my Zimo­we bedzie trwał ponad godzi­nę 🙂 A jesz­cze mam obej­rze­na kil­ka fil­mow zimo­wych wię­cej więc musze i nagrać #32. [ !!!!! ]
      Wolny
      od wiru­sów. http://www.avast.com

      2018-02-28 0:43 GMT+01:00 Disqus :

 • Man­do­us

  Żar­łok zaczął nagry­wać Fil­my zimo­we i… zima pŻyszła 🙂
  A 30 odci­nek już cze­ka aż ktoś go prze­słu­cha i mu opis zrobi.

  • Jakub Szczot­ka

   Wie­dzia­łem, że jest jakieś powią­za­nie. W zeszłym roku było spo­ro odcin­ków i świet­na zima. 😀

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 6609358 bytes) in /home/pmateja2/domains/konglomeratpodcastowy.pl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1996