Filmy wakacyjne cz. 08: Czerwony żółw

Skura inau­gu­ruje nowy sezon „Fil­mów waka­cyj­nych” i robi to z przy­tu­pem, bio­rąc na warsz­tat świeżą ani­ma­cję z 2016 roku (u nas w kinach od jutra) – gło­śny i nagra­dzany fran­cu­sko-bel­gij­sko-japoń­ski film pt. „Czer­wony żółw”.

„Znaj­du­jesz się na bez­lud­nej wyspie. Wokół ani śladu czło­wieka, żad­nego zgiełku, tylko morze i plaża. Wiatr jest świeży, zamiast smogu mor­ska bryza. Od cywi­li­za­cji dzieli cię bez­kre­sny ocean. Co robisz? Delek­tu­jesz się swo­bodą czy budu­jesz tra­twę? Gdzie jesteś? W wię­zie­niu czy w raju? 

Legen­darne japoń­skie Stu­dio Ghi­bli (Spi­ri­ted Away: W kra­inie Bogów) przed­sta­wia urze­ka­jącą baśń dla doro­słych, która została nagro­dzona w Can­nes, nomi­no­wana do Oscara i zwy­cię­żyła w pro­jek­cie Sco­pe­100, w któ­rym to sami widzo­wie wybie­rają filmy dla widzów. 

Wyrusz w nie­zwy­kłą podróż i odkryj swoją bez­ludną wyspę pod­czas seansu filmu, który ocza­ro­wał widzów na całym świe­cie.”

W wer­sji audio dosta­nie­cie dodat­kowy wstęp i sek­cję spoj­le­rową (od 14:45)

 

Łukasz Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.