O nas

Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy nie jest kolej­nym kata­lo­giem pod­ca­stów.

Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy to pro­jekt zało­żony z dwóch powo­dów. Po pierw­sze jest to plat­forma, która zbiera w jed­nym miej­scu wszyst­kie audy­cje nagrane, w dia­lo­gach lub solo, przez kilku pod­ca­ste­rów zrze­szo­nych wokół ich pry­wat­nych pro­jek­tów. Nie jeste­śmy zamkniętą grupą, ale nagry­wamy ze sobą od lat i zanim ofi­cjal­nie wystar­to­wa­li­śmy pod szyl­dem Kon­glo­me­ratu, nagra­li­śmy łącz­nie około 700 audy­cji, z czego ogromną liczbę wspól­nie, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach. Nasze nagra­nia publi­ko­wa­li­śmy m.in. w takich miej­scach jak: Radio SK, Nekro­po­li­tan, Jerry’s Tales, Carpe Noc­tem, Kom­bi­nat, Enklawa, Radio na Fali, Masa kul­tury, Alche­mia gier czy Dzien­nik pokła­dowy. Kon­glo­me­rat pod­ca­stowy ma za zada­nie zebrać wszyst­kie nasze audy­cje, czę­sto wcho­dzące w skład dłuż­szych cykli i roz­rzu­cone w róż­nych zakąt­kach inter­netu, w jed­nym miej­scu. Odnaj­dzie­cie więc tutaj zarówno archi­wum naszych dotych­cza­so­wych doko­nań, jak i prze­druki wszyst­kiego, co nagramy w przy­szło­ści.

Dru­gim powo­dem powsta­nia tego ser­wisu była chęć stwo­rze­nia następcy Kom­bi­natu – plat­formy dzia­ła­ją­cej w latach 2011–2015 i publi­ku­ją­cej krót­kie audy­cje ogól­no­pop­kul­tu­rowe w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Felie­tony, Filmy i seriale, Gry, Imprezy, Książki, Komiksy i Muzyka. Każdy z pro­wa­dzo­nych przez nas autor­skich pro­jek­tów nakłada na nas pewne odgórne ogra­ni­cze­nia tema­tyczne (np. Ste­phen King, hor­ror czy lite­ra­tura) lub też doty­czące czasu publi­ka­cji. Potrze­bo­wa­li­śmy więc miej­sca, w któ­rym możemy poru­szyć dowolny temat o dowol­nej porze. Potrze­bo­wa­li­śmy następcy Kom­bi­natu. I stwo­rzy­li­śmy go. Jego rolę ode­gra zakładka „Kon­glo­me­rat”, gdzie pod nowym szyl­dem będziemy kon­ty­nu­owali kom­bi­na­tową tra­dy­cję i opo­wia­dali o wszyst­kim, co nas inte­re­suje, gdy tylko naj­dzie nas ochota na gada­nie do mikro­fonu.

Kon­glo­me­rat two­rzą:

  • Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski
  • Michał „Jerry” Rako­wicz
  • Hubert „Mando” Span­dow­ski
  • Łukasz „Żar­łok” Skura
  • Michał „Misiael” Ochnik
  • Bogu­sia Szew­czyk

… oraz ich liczni roz­mówcy.

Kon­takt: redakcja@konglomeratpodcastowy.pl